Parting Words…

  • 30th April 2013

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

A day of traveling will bring a basketful of learning.

 

Vietnamese Proverb

 

 

BonConseil

Leave a Reply